Privacy verklaring

Nico Gerrits Vastgoed, gevestigd aan Hoog werveld 8, 5835 CR BEUGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
T +31 (0) 636 022 116
E info@nicogerritsvastgoed.nl
A Hoog werveld 8, 5835 CR Beugen
Nico Gerrits is de eigenaar van Nico Gerrits Vastgoed.

Hij is te bereiken via info@nicogerritsvastgoed.nl.

Soort gegevens
Wat voor een gegevens kunnen dit zijn?
Voorbeelden: door Nico Gerrits Vastgoed
Gegevens over wie u bent.
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen. Om in aanmerking te komen voor een woonruimte moet je minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van een ouder/voogd.
Gegevens over en voor overeen- komsten.Gegevens over uw financiële situatie, zoals een loonstrook en uw bankrekeningnummer.
Om in aanmerking te komen voor een woonruimte heb je een aantoonbaar inkomen nodig uit studiefinanciering, salaris, uitkering, inkomsten uit onderneming of een andere zekerheid.
Om betalingen aan en van u te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen.
Gegevens van de Kamer van KoophandelGegevens waarvoor u de leverende partij toestemming heeft gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Gegevens die we met andere partijen delen.Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij. Of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
Correspondentie die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten en post.Om uw vragen en/of verzoeken af te handelen/te beantwoorden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nico Gerrits Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan.
• Om overeenkomsten uit te voeren
• Om u te voorzien van een passende advisering
• Voor relatiebeheer, promotie en marketingdoeleinden
• Het afhandelen van uw betaling
• Nico Gerrits Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nico Gerrits Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nico Gerrits Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 1 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Nico Gerrits Vastgoed. Dit doen wij zodat u na de beëindiging van de relatie nog 1 jaar de mogelijkheid hebt om uw dossier bij Nico Gerrits Vastgoed op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nico Gerrits Vastgoed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of als u er om vraagt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nico Gerrits Vastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nico Gerrits Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nicogerritsvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nico Gerrits Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nico Gerrits Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nicogerritsvastgoed.nl.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

Nico Gerrits Vastgoed
Hoog werveld 8
5835 CR te Beugen
KvK-nummer: 66371481
+31 (0) 636 022 116
Info@nicogerritsvastgoed.nl

Nico Gerrits Vastgoed waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-2-2019.